Bildiri Hazırlama Kılavuzu


Kongremizde sunulacak bildirilerin tam metinleri, Uluslararası Bilimsel Kitap içinde BÖLÜM  olarak Trakya Üniversitesi yayınları arasında ISBN'li olarak (elektronik ve basılı) yayımlanacaktır. Kitapta bölüm olarak yayımlamak istemeyen yazarlar, tam metinlerini diledikleri dergilere gönderebilirler.   Yazarlara birer adet ücretsiz olarak kitap verilecek veya gönderilecektir. 


YAZIM KURALLARI

Çalışma; word (RTF dosyası) programında "Üst-Alt-Sağ-Sol: 2,75 cm" aralıkları kullanılarak yazılmalıdır. Çalışma yapısı sırasıyla (Opsiyonel; çalışma disiplinine göre istenirse kendine özgü başlıklar kullanılabilir): GİRİŞ, AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, KAYNAKÇA (Birincil Kaynakça, İkincil Kaynakça);

Çalışma İngilizce ise yapısı; INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, RESULTS, DISCUSSION, CONCLUSIONS veya (DISCUSSION AND CONCLUSIONS (gerekli ise ACKNOWLEDGEMENT), REFERENCES şeklinde olmalı ve bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır.  

• Her bölüm en fazla 12 sayfa olup ayrıca 6000 kelimeyi geçmemelidir.

• Bölümlerde ayrıca bir özet oluşturmaya gerek olmayıp, doğrudan giriş ya da uygun (kendine özgü) bir ana başlık ile metin yazımına başlanabilir.

• Ana metin, Times New Roman 11 punto ve tek satır aralığı önce 0 sonra 6 nk. Paragraf değerleri ile yazılmalıdır. Sağa ve sola hizalı (blok / iki yana yaslı) olmalıdır.

Kaynaklar 9 punto, tek satır aralığı önce 0 sonra 6 nk. Paragraf değerleri ile yazılmalıdır.

• Çalışmanın ana başlığının tamamı büyük harflerden oluşmalı, Times New Roman 12 punto Bold olmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Bölüm içindeki ara başlıkların tamamı Times New Roman 11 punto Bold ve yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

• Yazar adının sonuna dipnot verilerek ünvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi belirtilmelidir. Yazar adlarının yazımında bilimsel unvan yazılmamalıdır. Yazar adı küçük, soyadı ise büyük yazılmalıdır. Yazar adları Times New Roman 12 punto Bold yazılmalıdır. Sadece dipnot ve özgeçmişte yazarın bilimsel ünvanı belirtilmelidir. Birden fazla yazarın yer aldığı çalışmalarda yazar adları yan yana yazılmalıdır.

• Başlık ile yazar adları arasında 2 satır, yazardan sonra 1 satır, ara başlıklardan önce 1 boşluk, sonra 6 nk, alt başlıklardan önce 6 nk, tablodan önce 1 satır, şekilden önce 6 nk, tablo açıklama yazısı (Tablodan önce) ile tablo arasında 6 nk, şekil ile şekil açıklama yazısı (şekil altında) arasında 6 nk, boşluk olmalıdır. Tablo, resim, grafik vb. görseller kesinlikle kenar boşluklarına taşmamalıdır.

• Paragraf girintisi TAB tuşu ile yapılmalıdır.

• Kaynak ve alıntılar metin içinde ve parantezle verilmelidir. Metin içinde atıflar ve alıntılar tek yazarlı eserlerde; (Atak 2013: s. 25), iki yazarlı eserlerde ise, (Atak & Aslan, 2015), daha fazla yazarlı olanlar (Atak et al., 2013) şeklinde olmalıdır. Üç satırı geçen doğrudan alıntılar gövde metinden ayrı bir satır boşluk verdikten sonra tırnak işareti içerisinde italik olarak verilmeli, üç satırdan az olan doğrudan alıntılar ise metin içinde italik ve “tırnak işaretleri” arasında belirtilmelidir, örneğin:


     Gövde metin, gövde metin Gövde metin, gövde metin, Gövde metin, gövde metin, Gövde metin, gövde metin, Gövde metin, gövde metin, Gövde metin, gövde metin, Gövde metin, "alıntı, alıntı, alıntı, alıntı, alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı" (soyad, yıl: sayfa). Gövde metin, Gövde metin, gövde metin, Gövde metin, gövde metin, Gövde metin, gövde metin:

 

“alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı, alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntıalıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı,  alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı, alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı, alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı alıntı, alıntı,  alıntı alıntı, alıntı” (soyad yıl: sayfa).

 

 

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tüm resim, fotoğraf, grafik, desen, çizim vb. şekil olarak adlandırılmalı, şekiller 1’den (Figure 1.) başlayarak numaralandırılmalı, şekil başlıkları şekil altında, yalnızca ilk harfleri büyük, ortalı, Times New Roman, 10 punto yazılmalıdır. Görsel formattaki tüm imgeler en az 300 dpi çözünürlükte ve JPEG ya da TIFF görüntü formatında olmalıdır.

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tüm şekil ve tablolarda gri (siyah beyaz) tonları kullanılmalı, gri de olsa gereksiz yere dolgu kullanılmamalı, sade, açık ve kolay anlaşılabilirlik ön planda tutulmalıdır.

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tablolar (çizelge) Tablo olarak adlandırılmalı, Tablolar 1’den (Table 1. Meteorolojik veriler) başlayarak numaralandırılmalı, Tablo başlıkları tablo üzerinde, yalnızca ilk harfleri büyük, ortalı, Times New Roman, 10 punto yazılmalıdır.

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tüm şekil ve tablolara metin içerisinde atıf yapılmalıdır ("… değerleri Tablo 2 ve Şekil 4’de verilmiştir" gibi).

• Kaynaklar; Türkçe KAYNAKÇA, İngilizce “REFERENCES” başlığı altında alfabetik sıralamaya göre APA düzeninde yazılmalıdır. Kullanılan tüm kaynaklar orijinal dilindeki haliyle yazılmalıdır. Yani Türkçe ya da herhangi başka dildeki bir kaynak REFERENCES ya da KAYNAKÇA bölümünde verilirken İngilizceye çevrilmeden orijinal dilindeki haliyle yazılmalıdır. SOYADI, ADI kuralına göre yazılmalı ve soyadları kalın olmalıdır ve alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır.

Soyadı, Ad (Yıl) "eser adı" künye.

Farklı türden kaynak yazım örnekleri aşağıda verilmiştir:

 Makale ise:

Atak, Ahmet (2013) “Effects of Planting Density and Treatment with Vermicompost on the Morphological Characteristics of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.)”. Compost Science & Utilization, 21(2):87-98.  

Bildiri ise:

Aslan, B. / M. Yılmaz (2016) “Determining the Relation between Lighting and Park Security with the Help of Logistic Regression Analysis,”2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 310- 312.

Kitap/kitap bölümü ise:

Atak, Ahmet (2013) “Vermiculture Technology and its Importance in Sustainable Plant Breeding,” Environment and Ecology at the Beginning of the 21st Century, St. Kliment Ohridski University Press, Chapter 36, 512-520, ISBN: 978-954-07-3999-1, 2015.

İnternetten alıntı* ise:

DPT 2005. Türkiye’de Değişim Stratejileri. Devlet Planlama Teşkilatı, http://www.dpt.gov. tr/strateji.php (Erişim: 20.03.2016).

* Çalışma içinde internet kaynağından alıntı gösterimi (DPT, 2015). 

Çalışmalar için WORD şablonu buradan indirilebilir.